دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- محمد خزاعلی

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

تحت عنوان :

مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگری در حقوق عراق ، مصر و ایران

ارائه کننده : محمد خزاعلی  

استاد راهنما : دکتر محمد عابدی

استاد مشاور : دکتر عبد الله خدابخشی

اساتید داور : دکتر اعظم انصاری دکتر رضا معبودی

زمان: ساعت   18روز شنبه 12/7/97

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق212