دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- محبوبه امیریان چنار

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

تحت عنوان :

تحول حکومت در دیدگاه امام خمینی

ارائه کننده : محبوبه امیریان چنار  

استاد راهنما :  دکتر سید حسین اطهری

استاد مشاور :   دکتر وحید سینائی

اساتید داور :                      دکتر مرتضی منشادی دکتر سیدمحمد علی تقوی

زمان: ساعت   10روز 4شنبه 9/8/97

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق211