دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- محمد امین خلیل زاد

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

تحت عنوان :

بررسی شیوه های بازاریابی سیاسی ابراهیم رئیسی و حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم برای جذب حاشیه نشینان (با تاکید بر شهر مشهد)

ارائه کننده :                         محمد امین خلیل زاد  

استاد راهنما :                     دکتر مرتضی منشادی

استاد مشاور :                       دکتر آذر کفاش پور

اساتید داور :                      دکتر وحید سینائی دکتر مهدی نجف زاده

زمان: ساعت   12روز 3شنبه 22/8/97

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق209