جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - منصوره رحیمی چنار

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

تحت عنوان :

نقد سنت گرایی بر مدرنیته از دیده گاه سید حسین نصر

 

ارائه کننده :                                             منصوره رحیمی چنار

استاد راهنما :                     دکتر سید حسین اطهری

استاد مشاور :                                             دکتر روح الله اسلامی

اساتید داور :                                     دکتر سید محمد علی تقوی

                                              دکتر مهدی نجف زاده

زمان: ساعت   12روز 4شنبه 97/8/23

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق211