دفاع از پایان نامه رشته مدیریت اجرایی- سهراب صفا

جلسه دفاع از پایان نامه

رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیبک

 

تحت عنوان :

بررسی تأثیر علائق هنری کارکنان و ویژگی های هنری محیط کار بر رفتار نوآورانه کارکنان با نقش واسط هوش هیجانی درکارشناسان برنامه ریزی استراتژیک شهرداری مشهد

ارائه کننده:               سهراب صفا

استاد راهنما:            دکتر محمدمهدی فراحی

استاد مشاور:              دکتر علیرضا خوراکیان

اساتيد داور :            دکتر آذر کفاشپور دکتر یعقوب مهارتی

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر یعقوب مهارتی

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 29/8/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114