دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- فریبا عباسی

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

تحت عنوان :

همانندیها و ناهمانندیهای کنش و گفتار پوپولیستی احمدی نژاد و روحانی در تبلیغات انتخاباتی

ارائه کننده :                         فریبا عباسی  

استاد راهنما :                     دکتر سید حسین اطهری

استاد مشاور :                       دکتر مرتضی منشادی

اساتید داور :                      دکتر وحید سینائی   دکتر روح الله اسلامی

زمان: ساعت   12روز 2شنبه 28/8/97

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق210