دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- حمید توتیان

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد حقوق خصوصي
تحت عنوان :

                         مسئولیت مدنی بیت المال

ارائه کننده :             حمید توتیان
اساتید راهنما :            دکتر محمد عابدی
استاد مشاور :             دکتر عبدالله خدابخشی
اساتید داور :                   دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان  دکتر رضا معبودي

زمان: ساعت 12روز 3شنبه  6/9/97
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 212