مهلت تحویل پايان نامه نیمسال اول 99-98

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري می رساند بنا به مصوبه ي هیات رئیسه دانشکده و به منظور ارتقاي کیفیت برگزاري دفاعیه پایان نامه ها، مقرر گردید جلسات دفاع پایان نامه هایی تا 30/11/89 برگزار گرددکه تا تاریخ 5/11/98 پس از تایید اساتید محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشکده تحویل شود.

لذا پایان نامه هایی که پس از این تاریخ به آموزش تحویل گردد دفاعیه آنها در نیمسال دوم برگزار خواهد شد.

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده