مهلت تحویل پايان نامه نیمسال اول 1399-1400

به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند بنا به مصوبه ي هيات رئيسه دانشكده و به منظور ارتقاي كيفيت برگزاري دفاعيه پايان نامه ها، مقرر گرديد جلسات دفاع پايان نامه هايي تا 99/11/30 برگزار گرددكه تا تاريخ 99/11/8 پس از تاييد اساتيد محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشكده تحويل شود.

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده