مهلت تحویل پايان نامه نیمسال اول 99-98

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري می رساند بنا به مصوبه ي هیات رئیسه دانشکده و به منظور ارتقاي کیفیت برگزاري دفاعیه پایان نامه ها، مقرر گردید جلسات دفاع پایان نامه هایی تا 30/11/89 برگزار گرددکه تا تاریخ 5/11/98 پس از تایید اساتید محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشکده تحویل شود.

لذا پایان نامه هایی که پس از این تاریخ به آموزش تحویل گردد دفاعیه آنها در نیمسال دوم برگزار خواهد شد.

lawclinic logohome  tour