دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت اجرایی- نادیا رشیدی

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک


تحت عنوان :

تأثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتار به واسطه نگرش های زیست محیطی

ارائه کننده:               نادیا رشیدی

استاد راهنما:        دکتر  آذر کفاشپور
استاد مشاور:        دکتر  علیرضا خوراکیان

اساتيد داور :         دکتر علی شیرازی  
                دکتر علیرضا حدادیان  
                

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر علی شیرازی

زمان:  ساعت  10:30  روز سه شنبه 97/09/20
مکان :  دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 114