دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی- زهرا مهدوی کیا

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل


تحت عنوان :

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر استقبال از سوپر جاذب ها  در معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد


ارائه کننده:               زهرا مهدوی کیا

استاد راهنما:        دکتر  مجتبی پورسلیمی  
استاد مشاور:        دکتر امیرمحمد فکور

اساتيد داور :         دکتر آذر کفاشپور  دکتر محمد لگزیان   
                
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر محمد لگزیان

زمان:  ساعت  12  روز سه شنبه 20/09/1397
مکان :  دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 209