برنامه راهبردی دانشکده

 امروزه هیچ عاملی به اندازه تعیین مسیر آتی و راه های دست یابی به اهدافی که با نگاه به قابلیت های درون سازمانی و متغیرهای محیط بیرونی تدوین شده باشد، متضمن موفقیت سازمانی نیست. به جرأت می توان ادعا کرد که وجود تفکر راهبردی در بین مدیران سازمان ها که می تواند به تدوین راهبردهای مناسب و شناسایی راه کارهای اجرایی آن ها منجر شود، نشانه ای از مدیریت موفق منابع و امکانات است. برنامه ریزی راهبردی در آموزش عالی به طور اعم و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به طور اخص راهی مناسب برای شناسایی شفاف رسالت ها، اهداف و اولویت هاست و می تواند زمینه ترسیم هم زمان چشم انداز آتی را با توجه به تمام مخاطبین فراهم آورد. از این رو است که برنامه ریزی راهبردی به عنوان ابزاری اساسی و کارآمد در مدیریت اثر بخش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شمار رفته و به آن ها امکان می دهد به شناسایی وجوه اشتراک خود با دیگر مراکز آموزشی و ویژگیهای متمایزی که امکان حرکت های نوآورانه را فراهم می آورد، نائل آیند. به نظر می رسد فرآیند روز افزون تشدید رقابت در بین سازمان های تولیدی و خدماتی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و چالش ها و فرصت های موجود در محیط، همه ساله بیش از گذشته رخ می نمایند. عوامل و متغیرهای محیطی از یک سو و توقع و انتظارات مخاطبین از دانشگاه ها از دیگر سو، توجه به رویکردی جامع در خلق، سازمان دهی و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی را که متضمن استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات باشد، به خوبی روشن می سازد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با درک شرایط پیش گفته، توجه به رویکرد تقاضا محوری در پاسخ گویی به مخاطبین کلیدی خود و حرکت در مسیر چشم انداز 20 ساله کشور، اولین تجربه خود را در تدوین برنامه راهبردی به پایان برده است. در این راستا مشارکت جدی تمام مدیران و بخش وسیعی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده برای رسیدن به این مهم نقش اساسی و تعیین کننده داشته و تدوین این برنامه حاصل تلاش این عزیزان در جلسات متعدد و مباحث گروهی می باشد.

 

دريافت فايل برنامه راهبردی دانشکده

دريافت فايل جدول تقاطعی تعیین موضوعات

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده