دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته حسابداری - سید علی موسوی

جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری
رشته حسابداری  


تحت عنوان :
ارائه مدل تبیین نقش مداخلات مبتنی بر علوم اعصاب شناختی بر قضاوت حرفه ای حسابرس

ارائه کننده:               سید علی موسوی  

اساتید راهنما:        دکتر محمدعلی باقرپور
                                    دکتر علی غنایی  
استاد مشاور:        دکتر  مهدی صالحی  

اساتيد داور :         دکتر رضا حصارزاده دکتر اصغری ابراهیم آباد
    
                
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر محمدرضا عباس زاده
زمان:  ساعت  13:30 روز سه شنبه 20/09/1397
مکان :  دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 114