جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته مدیریت- صادق کاظمیان

جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته مدیریت


تحت عنوان :

کشف مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی اقامتگاههای بو م گردی کشور و بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر آن

ارائه کننده:               صادق کاظمیان  

اساتید راهنما:        دکتر غلامرضا ملک زاده
                                     دکتر محمدمهدی فراحی
استاد مشاور:        دکتر علیرضا خوراکیان
    
اساتيد داور :         دکترمجتبی امیری  
                دکترمحمد لگزیان
                                     دکتر یعقوب مهارتی
                
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر آذر کفاشپور   
زمان:  ساعت  11:45  روز یکشنبه 9/10/1397
مکان :  دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 114