جلسه دفاعیه دکتری رشته علوم اقتصادی - رضا زینل زاده

 

جلسه دفاعیه رساله

دکتری

رشته علوم اقتصادی

تحت عنوان :

 

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای دست یابی

هم زمان به اهداف اقتصادی ، اجتماعی ، انرژی و

زیست محیطی در ایران (رهیافت داده ستاده)

 

ارائه کننده :                    رضا زینل زاده

استاد راهنما:               دکتر مهدی خداپرست

                                   دکتر مسعود همایونی فر

استاد مشاور:                دکتر محمدعلی یعقوبی

اساتید داور :                دکتر محمدرضا لطفعلی پور

دکتر سید سعید ملک الساداتی

دکتر زین العابدین صادقی

نماینده تحصیلات تکمیلی:    دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

 

زمان: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1397/10/11

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق114