قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

دفاع از پروپزال به منزله تایید موضوع پایان نامه نیست لذا شروع به کار روی این موضوع قابل قبول نخواهد بود و زمانی موضوع پایان نامه تایید نهایی می شود که طرح پژوهشی شماره 3 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تایید شده باشد. لذا دانشجو موظف است تمامی مراحل لازم را برای تاییدیه طی کرده و پس از آن کار را روی موضوع پایان نامه شروع کند.

مدت مجاز برای دفاع پایان نامه، از تاریخ تصویب نهایی دانشگاه محاسبه می گردد.