اطلاعیه انتخاب واحد دروس معارف اسلامي


قابل توجه دانشجويان محترم
«در خصوص انتخاب واحد دروس معارف اسلامي»
دروس ارائه شده گروه معارف اسلامي در حال حاضر تنها براي دانشجويان همان دانشكده قابل انتخاب مي باشد و از ساعت 8 صبح روز شنبه 22/10/97 امكان انتخاب دروس براي همه دانشجويان در سایر دانشکده ها ممکن خواهد شد.
گروه معارف اسلامي دانشگاه