دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات- سعید سعادتیان

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک


تحت عنوان :

بررسی تأثیر شخصی سازی خدمات آموزشی الکترونیک بر ادراک مشتری با میانجی گری وفاداری مشتری


ارائه کننده:              سعید سعادتیان

استاد راهنما:        دکتر  آذرکفاشپور
استاد مشاور:        دکتر  محمد لگزیان

اساتيد داور :         دکتر محمدمهدی فراحی
                دکتر مجتبی پورسلیمی  
                

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر مجتبی پورسلیمی

زمان:  ساعت  8  روز  سه شنبه 18/10/1397
مکان :  دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 114