دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- ملیحه حقی زو

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

تحت عنوان :

بررسی تاثیر عملکرد صندوق بین المللی پول وبانک جهانی بر شاخص های حقوق بشر در ایران

ارائه کننده :                         ملیحه حقی زو  

استاد راهنما :                     دکتر محمد جواد رنجکش

استاد مشاور :                       دکتر وحید سینایی

اساتید داور :                      دکتر سید احمد فاطمی نژاد

                                       دکتر شیرزادآزاد

زمان: ساعت   12روز 4شنبه 26/10/97

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق114