جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مدیریت- امیر علیمی

جلسه دفاع از رساله دکتری
رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات


تحت عنوان :

توسعه مدل بیشینه تسخیر با در نظر گرفتن حامل هزینه در شرایط عدم قطعیت


ارائه کننده:               امیر علیمی

استاد راهنما:        دکتر مصطفی کاظمی
اساتید مشاور:        دکتر  علیرضا پویا
     دکتر زهرا ناجی عظیمی

اساتيد داور :         دکتر مقصود امیری
                دکتر احمد توکلی دکتر ناصر مطهری

                
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:  دکتر امیرمحمد فکور
زمان:  ساعت  10  روز شنبه 22/10/1397
مکان :  دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 114