کارکنان

براي تماس مستقيم، شماره 3880 را به اول شماره داخلي پرسنل اضافه كنيد

نام و نام خانوادگیسمتشماره نام و نام خانوادگیسمتشماره
سهراب درويش مسئول دفتر رياست و روابط عمومي 6302 خدادادی محمود کارشناس گروه علوم سیاسی 6317
رضا امینی مطلق کارشناس جذب و ارتقاء 6303 صالحی مقدم علی اصغر دفتر آموزش های آزاد- کارشناس گروه مدیریت 6340
مظفری محمود کارشناس گروه حقوق 6328
سوداگر عباس دبیرخانه 6305 عبدا...زاده محمد رضا کارشناس گروه اقتصاد 6329

 قوامی الهه  کارشناس خدمات آموزشی گروه مدیریت  6319

رنجبر محمود مسئول رایانه 6320
کدخدایی محمد کارشناس مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای- دانش و فناوری 6308 اکرامی فرد آلاء کارشناس رایانه 6321
ودیعی مریم مجله پژوهشنامه مدیریت تحول 6309 دهستانی مجتبی کارشناس رایانه 6322
روغنگرابوالفضل اطلاعات 6310 تسلیم امید مسئول دفتر گروهها 6323 - 6324
اعلمی اعظم رئیس اداره آموزش 6311 بقالی رادکان سید احمد دفتر گروهها 6318
شجاعی حسین کارشناس خدمات آموزشی حسابداری 6312 مجید اسدالهی‌ مسئول خدمات و امین اموال 6304
ابراهیمی بی بی فاطمه کارشناس پژوهشی 6313 انتظامات انتظامات دانشکده 6331
افخمی مصطفوی مریم السادات کارشناس خدمات آموزشی اقتصاد 6314
برسلاني ابراهیم کارشناس خدمات آموزشی حقوق 6332 رنجبر طرقی حسن رئیس امور عمومی 6333 - 6343