دفتر ریاست و روابط عمومی

مسئول دفتر رياست و روابط عمومي

سهراب درويش
مرتبه استخدامی : رسمی
مدرک تحصیلی : کارشناس
تلفن تماس: 38806302-051
 darvish