دفتر گروه ها

امید تسلیم

سمت : مسئول دفتر گروه ها

تحصيلات : فوق دیپلم

تلفن: 38806323-38806324

 

سید احمد بقالی رادکان

سمت : متصدی دفتر گروه ها

تحصيلات : دیپلم

تلفن: 38806318

radkan