تبریک به جناب آقای دکتر علیرضا پويا به مناسبت ارتقاء از دانشیاری به استادی

  جناب آقای دکتر علیرضا پويا عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت، ارتقاء جنابعالی را از دانشیاری به استادی تبریک عرض می نمائیم و از خداوند منان برای جنابعالی موفقیت روزافزون آرزومندیم.

هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده علوم اداری و اقتصادی