کارمند نمونه سال 1397 دانشکده علوم اداری و اقتصادی

همکار ارجمند: جناب آقای علی اصغر صالحی مقدم

    انتخاب شایسته شما را به عنوان کارمند نمونه سال 1397 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد تبریک می گوئیم و از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روز افزون را خواستاریم.

هیأت رئیسه، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده علوم اداری و اقتصادی

2-1

3-1

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده