طرح درس اساتید

 

 

 

 

طرح دروس ارایه شده دکتر مھدی بھنامه

 

طرح دروس ارایه شده دکتر مهین دخت کاظمی

 

طرح دروس ارایه شده دکتر مصطفی كريم زاده

 

طرح دروس ارایه شده دکتر مهدی فیضی

 

طرح دروس ارایه شده دکتر مسعود ھمایونی فر

 

طرح دروس ارایه شده دكتر مجتبی پورسلیمی

 

طرح دروس ارایه شده دکتر عليرضا پويا

 

طرح دروس ارایه شده دكتر علیرضا حدادیان

 

طرح دروس ارایه شده دکتر ناصر مطهري

 

طرح دروس ارایه شده دکتر غلامرضا ملک زاده

طرح دروس ارایه شده دکتر شمس الدین ناظمی

 

طرح دروس ارایه شده دکتر زهرا ناجی

 

طرح دروس ارایه شده دکتر رضا حصارزاده

 

طرح دروس ارایه شده دکتر محمدجواد ساعي

 

طرح دروس ارایه شده دکتر محمود لاری دشت بیاض

 

طرح دروس ارایه شده دکتر عباس زاده

 

طرح دروس ارایه شده دکتر اعظم انصاری

 

طرح دروس ارایه شده دکتر سید مهدي سیدزاده

 

طرح دروس ارایه شده دکتر محمد عابدی

 

طرح دروس ارایه شده دکتر رضا معبودی

 

طرح دروس ارایه شده دکتر روح اله اسلامی

 

طرح دروس ارایه شده دكتر سید محمد علی تقوی

طرح دروس ارايه شده دکتر محسن خليلي

 

طرح دروس ارایه شده دکتر محمدجواد رنجكش

 

طرح دروس ارایه شده دکتر احمد فاطمی نژاد

 

طرح دروس ارایه شده دکتر مهدی نجف زاده

 

طرح دروس ارایه شده دکتر مرتضی منشادی

 

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده