زمینه های تحقیقاتی اساتید

1) مدلهای تدوين استراتژی توليد و عمليات
Formulation Models Of Operations and Manufacturing Strategy

2) مدلهای کمی در برنامه ريزی های تامين، توليد و توزيع مديريت زنجيره تامين
Quantitative Models for Supply, Production and Distribution Plans in Supply Chain Management

3) مدلهای کمی در طرحريزی واحدهای صنعتی و برنامه ريزی توليد
Quantitative Models in Industrial Planning and Production Planning

4) شبيه سازی سيستم های پيوسته مديريتی و صنعتی با رويکرد سيستم های پويا
Simulation of Industrial and Managerial continuous Systems by Using the Approach of Dynamic System

5) مدلهای کمی تصميم گيری و ارزيابی عملکرد سازمانها
Quantitative Models of Decision Making and Organizations Performance Measurement

6) بکارگيری فنون تحليل آماری چند متغيره در تصميم گيری های سازمانی و مديريتی
Applying Multi Variables Statistical Analysis Methods in Industrial and Managerial Decisions
1) رفتار مصرف کننده - Consumer Behavior

2) مشتری مداری - Customer orientation

3) بازاریابی بین الملل و صادرات و واردات - International Marketing

4) بازاریابی داخلی( ترکیب منابع انسانی و بازاریابی) - Internal Marketing

5) رفتار مشتری و رقبا(ترکیبازاریابی و رفتار سازمانی) - Consumer and Competitors Behavior

6) بازاریابی خدمات(ورزشی، بانکی، بیمه، گردشگری) - Service Marketing

7) ترکیب بازاریابی و سرمایه گذاری - Mktg and Investment

8) بازاریابی الکترونیک و ارتباط فناوری و بازاریابی - e-marketing

9) مدیریت خدمات - Service Management
1) مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

2) تصمیم گیری استراتژیک

3) بازاریابی و مدیریت بازاریابی

4) مدیریت برند و نام تجاری

5) مدیریت تغییر و تحول سازمانی

1. مدیریت منابع انسانی Human Resource Management -  HRM

2. بهره وری انسانی/سازمانی Human/Organizational Productivity

3. جذب و حفظ بهترین کارکنان Hiring & keeping the Best Employees

4. تحلیل فرهنگ سازمانی و فرهنگ سازی Organizational Culture Analysis & Culture-Building Practices

5. کیفیت خدمات و مشتری مداری Service Quality & Customer-Orientation

6. رقابت و توسعه سهم بازار Competition & Market Share Development 7. رفتار سازمانی Organizational Behavior

1) مدیریت زنجیره تامین - Supply chain management

2) مدیریت ریسک - Risk management

3) مدیریت تکنولوژی - Technology management

4) تجارت و بانکداری الکترونیک - E_commerce & E_Banking

5) مديريت خدمات - Services Management
1) تحلیل پوششی داده ها

2) تحقیق در عملیات

3) تصمیم گیری های چندمعیاره(MODM & MADM)

4) مدیریت پروژه

5) کارآفرینی سازمانی

6) چابکی سازمانی

7) مدیریت کیفیت و بهره وری
بازارشناسيMarketology

استراتژي بازاريابي- بازاريابي استراتژيكMarketing strategy Strategic marketing

بازاريابيMarketing -بازاريابي بين المللInternational M.- -بازاريابي داخليInternal M.

بازاريابي الكترونيكElectronic M.

مديريت استراتژيك ، برنامه ريزي وكنترل استراتژيكStrategic Management-planning-control

مديريت برند-برند سازي- احيا برند-ارزش گذاري برندBranding(management-valuation ,..)

مشتري مداري-تعيين ارزش مشتري-طبقه بندي مشتريCustomering
1) تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

2) سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

3) دولت الکترونیک (E-government)

4) تجارت الکترونیک (E-commerce)

5) مدیریت دانش (Knowledge Management)
1-محاسبه كارايي و سنجش اثربخشي
Measurement of efficiency and effectiveness

2-ارتقاء كيفيت خدمات وچابك سازي سازماني
Organizational Agility and service quality enhancement

3-طراحي مدل بهره وري ،انگيزش، رهبري
Designing productivity and motivation snd lredership model

4-تدوين و اجراي انواع استراتژي هاي سازماني
Designing and implementing organizational strategies

5-تحقيق در حوزه مديريت منابع انساني
Research in human resource management topics

6-تحقيق در حوزه روانشناسي كار ورفتارسازماني
Research in organizational and work psychology topics

1) نگرش های شغلی
2) مدیریت احساسات
3) رهبری در سازمان ها
4) فرهنگ و فرهنگ سازمانی
1) مدل هاي انتخاب پروژه - Project Selection Models

2) تحليل مدل هاي تصميم گيري كمي
Analyzing Quantitative Decision-Making Models

3) مدل هاي كمي ارزيابي عملكرد (تحليل پوششي داده ها، سنجش موفقيت و ...)
Quantitative Models of Performance Measurement

4) تدوين طرح هاي معماري سازمان - Enterprise Architecture Plans

5) حوزه هاي نوظهور سيستم هاي اطلاعات مديريت و گردش كار
(ERP، BPMS، WFMS و ...) New Areas in MIS and WFM
1) هوش سازمانی و سازمان های هوشمند
Organizational Intelligence and Intelligent Organizations

2) هویت سازمانی
Organizational Identity

3) یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده
Organizational Learning and Learning Organizations

4) مدیریت دانش
Knowledge Management

5) فرهنگ سازمانی
Organizational Culture

6) انرژی، انتروپی، سینرژی، سینتروپی و اگزرژی سازمانی
Organizational Energy, Entropy, Synergy, Syntropy and Exergy

7) تجزیه و تحلیل چند سطحی و تحلیل شبکه ای پدیده های رفتاری در سازمان ها
Multilevel and Network Analysis of Organizational Behavioral phenomena
1) حكومت­مندي - govermentality in Iran

2) تكنولوژي هاي قدرت در اسلام - power technology in Islam

3) تكنولوژي اطلاعات و سياست - information technology and politic

4) انديشه سياسي در غرب - political thought in west

5) روش شناسي در انديشه سياسي - methodology in political thought

6) اندرزنامه هاي سياسي در ايران - mirror of king in Iran

7) تكنولوژي هاي قدرت در ايران - power technology in Iran

8) انديشه سياسي در ايران - political thought in Iran
- Regional studies (Middle East, South Asia)

- International Security (nuclear proliferation, deterrence)

- International Relations Theory (english school, historical sociology)

- International Political Economy (Theories)

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

Business

پلی کلينيک کسب وکار