زمینه های تحقیقاتی اساتید

 1. دکتر علیرضا پويا
 2. دکتر علیرضا حدادیان
 3. دکتر فریبرز رحیم نیا
 4. دکتر علی شیرازی
 5. دکتر امیر محمد فکور
 6. دکتر مصطفی کاظمی
 7. دکتر آذر كفاش پور
 8. دکتر لگزیان
 9. دکتر لطیفیان
 10. دکتر سعید مرتضوی
 11. دکتر ناصر مطهری
 12. دکتر غلامرضا ملک زاده
 13. دکتر روح اله اسلامي
 14. دکتر احمد فاطمی نژاد
1) مدلهای تدوين استراتژی توليد و عمليات
Formulation Models Of Operations and Manufacturing Strategy

2) مدلهای کمی در برنامه ريزی های تامين، توليد و توزيع مديريت زنجيره تامين
Quantitative Models for Supply, Production and Distribution Plans in Supply Chain Management

3) مدلهای کمی در طرحريزی واحدهای صنعتی و برنامه ريزی توليد
Quantitative Models in Industrial Planning and Production Planning

4) شبيه سازی سيستم های پيوسته مديريتی و صنعتی با رويکرد سيستم های پويا
Simulation of Industrial and Managerial continuous Systems by Using the Approach of Dynamic System

5) مدلهای کمی تصميم گيری و ارزيابی عملکرد سازمانها
Quantitative Models of Decision Making and Organizations Performance Measurement

6) بکارگيری فنون تحليل آماری چند متغيره در تصميم گيری های سازمانی و مديريتی
Applying Multi Variables Statistical Analysis Methods in Industrial and Managerial Decisions
1) رفتار مصرف کننده - Consumer Behavior

2) مشتری مداری - Customer orientation

3) بازاریابی بین الملل و صادرات و واردات - International Marketing

4) بازاریابی داخلی( ترکیب منابع انسانی و بازاریابی) - Internal Marketing

5) رفتار مشتری و رقبا(ترکیبازاریابی و رفتار سازمانی) - Consumer and Competitors Behavior

6) بازاریابی خدمات(ورزشی، بانکی، بیمه، گردشگری) - Service Marketing

7) ترکیب بازاریابی و سرمایه گذاری - Mktg and Investment

8) بازاریابی الکترونیک و ارتباط فناوری و بازاریابی - e-marketing

9) مدیریت خدمات - Service Management
1) مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

2) تصمیم گیری استراتژیک

3) بازاریابی و مدیریت بازاریابی

4) مدیریت برند و نام تجاری

5) مدیریت تغییر و تحول سازمانی

1. مدیریت منابع انسانی Human Resource Management -  HRM

2. بهره وری انسانی/سازمانی Human/Organizational Productivity

3. جذب و حفظ بهترین کارکنان Hiring & keeping the Best Employees

4. تحلیل فرهنگ سازمانی و فرهنگ سازی Organizational Culture Analysis & Culture-Building Practices

5. کیفیت خدمات و مشتری مداری Service Quality & Customer-Orientation

6. رقابت و توسعه سهم بازار Competition & Market Share Development 7. رفتار سازمانی Organizational Behavior

1) مدیریت زنجیره تامین - Supply chain management

2) مدیریت ریسک - Risk management

3) مدیریت تکنولوژی - Technology management

4) تجارت و بانکداری الکترونیک - E_commerce & E_Banking

5) مديريت خدمات - Services Management
1) تحلیل پوششی داده ها

2) تحقیق در عملیات

3) تصمیم گیری های چندمعیاره(MODM & MADM)

4) مدیریت پروژه

5) کارآفرینی سازمانی

6) چابکی سازمانی

7) مدیریت کیفیت و بهره وری
بازارشناسيMarketology

استراتژي بازاريابي- بازاريابي استراتژيكMarketing strategy Strategic marketing

بازاريابيMarketing -بازاريابي بين المللInternational M.- -بازاريابي داخليInternal M.

بازاريابي الكترونيكElectronic M.

مديريت استراتژيك ، برنامه ريزي وكنترل استراتژيكStrategic Management-planning-control

مديريت برند-برند سازي- احيا برند-ارزش گذاري برندBranding(management-valuation ,..)

مشتري مداري-تعيين ارزش مشتري-طبقه بندي مشتريCustomering
1) تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

2) سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

3) دولت الکترونیک (E-government)

4) تجارت الکترونیک (E-commerce)

5) مدیریت دانش (Knowledge Management)
1-محاسبه كارايي و سنجش اثربخشي
Measurement of efficiency and effectiveness

2-ارتقاء كيفيت خدمات وچابك سازي سازماني
Organizational Agility and service quality enhancement

3-طراحي مدل بهره وري ،انگيزش، رهبري
Designing productivity and motivation snd lredership model

4-تدوين و اجراي انواع استراتژي هاي سازماني
Designing and implementing organizational strategies

5-تحقيق در حوزه مديريت منابع انساني
Research in human resource management topics

6-تحقيق در حوزه روانشناسي كار ورفتارسازماني
Research in organizational and work psychology topics

1) نگرش های شغلی
2) مدیریت احساسات
3) رهبری در سازمان ها
4) فرهنگ و فرهنگ سازمانی
1) مدل هاي انتخاب پروژه - Project Selection Models

2) تحليل مدل هاي تصميم گيري كمي
Analyzing Quantitative Decision-Making Models

3) مدل هاي كمي ارزيابي عملكرد (تحليل پوششي داده ها، سنجش موفقيت و ...)
Quantitative Models of Performance Measurement

4) تدوين طرح هاي معماري سازمان - Enterprise Architecture Plans

5) حوزه هاي نوظهور سيستم هاي اطلاعات مديريت و گردش كار
(ERP، BPMS، WFMS و ...) New Areas in MIS and WFM
1) هوش سازمانی و سازمان های هوشمند
Organizational Intelligence and Intelligent Organizations

2) هویت سازمانی
Organizational Identity

3) یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده
Organizational Learning and Learning Organizations

4) مدیریت دانش
Knowledge Management

5) فرهنگ سازمانی
Organizational Culture

6) انرژی، انتروپی، سینرژی، سینتروپی و اگزرژی سازمانی
Organizational Energy, Entropy, Synergy, Syntropy and Exergy

7) تجزیه و تحلیل چند سطحی و تحلیل شبکه ای پدیده های رفتاری در سازمان ها
Multilevel and Network Analysis of Organizational Behavioral phenomena
1) حكومت­مندي - govermentality in Iran

2) تكنولوژي هاي قدرت در اسلام - power technology in Islam

3) تكنولوژي اطلاعات و سياست - information technology and politic

4) انديشه سياسي در غرب - political thought in west

5) روش شناسي در انديشه سياسي - methodology in political thought

6) اندرزنامه هاي سياسي در ايران - mirror of king in Iran

7) تكنولوژي هاي قدرت در ايران - power technology in Iran

8) انديشه سياسي در ايران - political thought in Iran
- Regional studies (Middle East, South Asia)

- International Security (nuclear proliferation, deterrence)

- International Relations Theory (english school, historical sociology)

- International Political Economy (Theories)
 1. .
lawclinic logohome  tour