دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - عزیز اله باصبر

 

 

بررسی تاثیر سیاستهای توسعه بر روابط ایران و افغانستان 2001-2015

 

ارائه کننده : عزیز اله باصبر

 

استاد راهنما : دکتر مرتضی منشادی

 

استاد مشاور : دکتر سید احمد فاطمی نژاد

 

اساتید داور : دکتر شیرزاد آزاد دکتر سید حسین اطهری

 

زمان: ساعت 10روز 1 شنبه 98/6/31

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 209

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده