امتحان جامع دانشجويان دكتري حقوق

تاريخ و دروس امتحان جامع حقوق جزا و جرم شناسي

1- جامعه شناسي جنايي و فلسفه حقوق كيفري تاريخ 98/9/2

2- جرم شناسي   تاريخ 98/9/4

3- حقوق كيفري ( عمومي و اختصاصي)  تاريخ 98/9/6

 

تاريخ و دروس امتحان جامع حقوق خصوصی

1- حقوق مدني و مسئوليت مدني روز يكشنبه  12 ابانماه از ساعت 8 تا 11

2- متون حقوقي روز 12 ابانماه از ساعت 12 تا 14

3- حقوق تجارت و تجارت بين الملل از ساعت 8 تا 11 روز دو شنبه  13 ابانماه

4- فقه استدلالي روز 13 ابانماه از ساعت 12 تا  14

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده