جلسه ی سمینار مدیریت (مدیریت رفتاری) - مصطفی جهانگیر

 

 

 ارائه کننده: مصطفی جهانگیر

 

اساتید راهنما: دکتر علیرضا خوراکیان

 

دکتر سعید مرتضوی

 

 

استاد مشاور: دکتر احسان الهی

 

 

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی : دکتر مجتبی پورسلیمی

 

زمان: ساعت 12 روز  یک شنبه 1398/07/21

 

مکان : دانشکده ی علوم اداري و اقتصادي – اتاق 210

lawclinic logohome  tour