تازه های نشر اساتیدارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب
روح اله اسلامي


مقایسه استانداردهای حسابداری ملی، بین المللی و آمریکایی
دکتر رضا حصارزاده


پژوهش و نگارش پایان نامه
دکتر رضا حصارزاده


استانداردهای حسابداری بخش عمومی(دولتی) ایران
دکتر رضا حصارزاده


بازاریابی مدرن
دکتر آذر کفاش پور


بازارشناسی پیشرفته
دکتر آذر کفاش پور


چکیده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
دکتر رضا حصارزاده


سیستم های اطلاعاتی حسابداری
دکتر مهدی مرادی


رهایی یا انقیاد
فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم
دکتر روح اله اسلامي


سیاست به مثابه تکنیک (مبانی روشی علم سیاست)
دکتر روح اله اسلامي


چکیده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
دکتر رضا حصارزاده


سیستم های اطلاعاتی حسابداری
دکتر مهدی مرادی


بررسی جامع حسابداری صنعتی (جلد اول)
دکتر محمد رضا عباس زاده


بررسی جامع حسابداری صنعتی (جلد دوم)
دکتر محمد رضا عباس زاده


مبانی آیین و اندیشه سیاسی در اسلام
دکتر سید محمد علی تقوی


در آینه ایرانی (تصویر غرب و غربی ها در داستان ایرانی)
دکتر مهدی نجف زاده


اقتصاد فقیر (بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی)
دکتر مهدی فیضی


مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
دکتر غلامرضا ملک زاده