تاريخ و دروس آزمون جامع گروه حسابداری

مطابق با درخواست دانشجويان و تصميم گروه حسابداري، مقرر گرديد آزمون جامع دانشجويان حسابداري دوره دكتري اعم از دانشجويان ايراني (دانشجويان بازمانده از آزمون هاي جامع گذشته شامل ورودي هاي 96 و ماقبل) و عراقي (ورودي مهر 97)، در روز يكشنبه 10 آذرماه 98 (ساعت 9 تا 17) برگزار گردد. همچنين دروس امتحاني شامل سه درس "تئوري هاي حسابداري"،"حسابداري مديريت و كنترل هزينه" و "تحقيقات تجربي حسابداري" خواهد بود.

lawclinic logohome  tour