چاپ و تکثیر


واحد چاپ و تكثير این دانشکده توسط بخش خصوصي اداره مي شود. در اين بخش جزوات و كارهاي دانشجويان و اساتيد تكثير مي شود. همچنين دانشجويان و اساتيد براي انجام كارهاي تايپ خود به اين بخش مراجعه مي کنند.