دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - میرحسین سیدی

 

 

طراحي مدل زمان بندي کار کارگاهي انعطاف پذير چندهدفه با الحاق کار جديد، جريمه ي زودکرد/ ديرکرد و زمان پردازش فازي

 

ارائه کننده: ميرحسين سيـدي

 

استاد راهنما: دکتر اميرمحمّد فکور ثقيه

 

اساتيد مشاور: دکتر عليرضا پويا

دکتر زهرا ناجي عظيمي

 

اساتيد داور: دکتر عبدالحميد صفايي قاديکلايي

دکتر مصطفي کاظمي

دکتر احمد توکلي

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبي پورسليمي

 

زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه 1398/09/27

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114