زمانبندی انتخاب واحد نيمسال دوم

با توجه به مشكلات ايجاد شده در زمان انتخاب واحد نيمسال هاي تحصيلي گذشته و به جهت  كاهش مشكلات مشاهده شده، مقرر گرديد در روز سوم انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1398 تغييرات به شرح ذيل صورت پذيرد.

1- در روز سوم انتخاب واحد، دانشجويان ورودي سال 1397 و ماقبل مجاز به انتخاب واحد باشند.

3- روز چهارم انتخاب واحد و بعد از آن، كليه دانشجويان مجاز به انتخاب واحد مي باشند.

 

مدير خدمات آموزشي دانشگاه

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده