دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - محمدعلی سلمان

 

ارزیابی مالی-اقتصادی تولید برق از انرژی خورشیدی در استان میسان

 

ارائه کننده : محمدعلی سلمان

 

استاد راهنما : دکتر مهدی خداپرست

 

استاد مشاور : دکتر صالح نیا

 

اساتید داور : دکتر مسعود همایونی فر (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر مصطفی کریم زاده

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 98/10/11

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 213