دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - سید حامد فهیمی فرد

 

 

تعیین محتوای عاملی تجارت ایران بر اساس الگوی تعمیم یافته هکشر – اوهلین – وانک (HOV) با استفاده از جداول داده –ستانده بین المللی

 

ارائه کننده : سید حامد فهیمی فرد

 

اساتید راهنما: دکتر مصطفی کریم زاده

دکتر محمد علی فلاحی

 

استاد مشاور: دکتر احمد سیفی

 

اساتید داور : دکتر لیلا ترکی

دکتر محمدرضا لطفعلی پور

دکتر حسن تحصیلی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر علی اکبر ناجی میدانی

 

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 98/10/10

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114