دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت فناوری اطلاعات - پریسا موسوی

 

 

ارائه کننده: پریسا موسوی

 

اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیم نیا

 

دکتر محمّد لگزیان

 

استاد مشاور: دکتر مهدی شامی زنجانی

 

اساتيد داور: دکتر خلیل کیمیافر

دکتر روح الله باقری

دکتر علیرضا خوراکیان

 

 

نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر مصطفی کاظمی

 

زمان: ساعت 10 روز یک شنبه 1398/10/15

 

مکان : دانشکده ی علوم اداري و اقتصادي – اتاق 213