دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - ممهشید مهرمعتمدی

 

 

بررسی عوامل موثر بر تقاضای داخلی نفت در ایران با به کارگیری روش میانگین گیری بیزین

 

ارائه کننده : مهشید مهرمعتمدی

 

استاد راهنما : دکتر محمدعلی فلاحی

 

استاد مشاور : دکتر محمدرضا لطفعلی پور

 

اساتید داور : دکتر علی اکبر ناجی میدانی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر تقی ابراهیمی سالاری

 

زمان: ساعت: 12روز سه شنبه 1398/10/17

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 213