اجراي مصوبه شوراي آموزشي در خصوص غيبتهاي بيش از حد از نيمسال دوم سال جاري

پيرو تصميم شوراي آموزشي دانشگاه مبني بر عدم امكان شركت دانشجويان داراي غيبت بيش از حد مجاز در امتحانات پايان ترم، از نيمسال آينده اسامي دانشجوياني كه در كلاس‌هاي درسي، غيبت بيش از حد مجاز داشته و غيبت آنان در سيستم حضور و غياب ثبت شده باشد،توسط سيستم حذف خواهد شد و امكان شركت در جلسه امتحان را نخواهند داشت.

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده