دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- سید محمدقائم ذبیحی

 

بررسی تاثیر شاخص آمادگی شبکه ای و حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا

 

ارائه کننده : سیدمحمدقائم ذبیحی

 

استاد راهنمای اول: دکتر محمود هوشمند

 

استاد مشاور : دکتر نرگس صالح نیا

 

اساتید داور : دکتر مهدی خداپرست (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر سیدسعید ملک الساداتی

 

زمان: ساعت: 12 روز یکشنبه 99/4/29

 

محل : دانشکده علوم اداری و اقتصاد

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده