امتحان جامع دوره دكتري حقوق خصوصي

امتحان جامع کتبی دكتري حقوق خصوصي  دانشجویان بین الملل (عراقی و افغانستانی) در تاريخ چهارشنبه 9 مهرماه 1399 برگزار خواهد شد.  
امتحان جامع شفاهي دکتری خصوصی دانشجويان بین الملل (عراقي و افغانستاني) چهارشنبه 16 مهرماه برگزار خواهد شد.
امتحان جامع شفاهی دانشجویان دکتری خصوصی ایرانی درتاریخ چهارشنبه 9 مهرماه برگزار خواهد شد.
تمامی امتحانات به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده