آزمون جامع دكتري دانشجويان بين الملل حقوق جزا و جرم شناسي

امتحان جامع دكتري دانشجويان بين الملل حقوق جزا و جرم شناسي در تاريخ شنبه 12 مهرماه  1399 در دو جلسه صبح (8 تا 12) و بعد از ظهر (14 تا 16) به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

نوبت صبح     (12-8)

    جامعه شناسي جنايي و فلسفه حقوق كيفري
    جرم شناسي

نوبت بعد از ظهر (14-16)

    حقوق كيفري (عمومي و اختصاصي)

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده