دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري حسابداری - بهاره حقیقی طلب

 

 

ارائه مدل برآورد بودجه زمانی مبتنی بر خطر در حسابرسی مستقل صورت های مالی

 

ارائه کننده : بهاره حقیقی طلب

 

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عباس زاده

 

اساتید مشاور : دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی

دکتر جمال نظری

 

اساتید داور : دکتر مهدی صالحی

دکتر رضا حصارزاده

دکتر ساسان مهرانی

 

زمان: ساعت 10روز چهارشنبه 1399/06/26

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده