زمان مشترك انتخاب واحد دروس معارف در ساير دانشكده ها

«در خصوص انتخاب واحد دروس معارف اسلامي»

دروس ارائه شده گروه معارف اسلامي در حال حاضر فقط براي دانشجويان همان دانشكده قابل انتخاب مي باشد

و از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 25/10/99

امكان انتخاب دروس معارف براي همه دانشجويان در سایر دانشکده-ها ممکن خواهد شد.
گروه معارف اسلامي دانشگاه فردوسی

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده