اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه اقتصاد

اعضای هیئت علمی بازنشسته
مرحوم سید علی اکبر رزمی استادیار
فریده رحمانی مربی
مهین دخت کاظمی استادیار md-kazemi.profcms.um.ac.ir
عباسعلی لطفی مربی a-lotfi.profcms.um.ac.ir
سیدمهدی مصطفوی استادیار mostafavi.profcms.um.ac.ir
احمد صباحی دانشیار sabahi.profcms.um.ac.ir
مهدی خداپرست مشهدی دانشیار m_khodaparast.profcms.um.ac.ir
حسن تحصیلی استادیار htahsili.profcms.um.ac.ir

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

Business

پلی کلينيک کسب وکار