دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سید فواد حسینی

مقایسه روش تحلیل تکنیکال با اقتصاد سنجی مدل ARIMAجهت پیش بینی نرخ ارز در ایران

 

ارائه کننده : سیدفواد حسینی

 

استاد راهنما: دکتر حسن تحصیلی

 

استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامه

 

اساتید داور : دکتر سیدسعیدملک الساداتی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر هادی اسماعیل پور

 

زمان: ساعت: 12 روز یکشنبه 1400/4/20

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده