برگزاری جلسه آسيب شناسي فرآيند هاي پذيرش دانشجويان غير ايراني

​دومين جلسه آسيب شناسي فرآيند هاي پذيرش ، آموزش و پژوهش دانشجويان غير ايراني دانشكده علوم اداري و اقتصادي با حضور اعضاي شوراي آموزشي  و پژوهشي بين الملل دانشكده در تاريخ 19 تيرماه جاري برگزار گرديد. در اين جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل، اعضاي جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مختلف بيان نموده و تصميماتي در خصوص تسهيل فرآيندهاي اين حوزه اتخاذ گرديد.

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده