برگزاری جلسه شوراي آموزشي – پژوهشي دانشكده

چهارمين جلسه شوراي آموزشي – پژوهشي دانشكده علوم اداري و اقتصادي با حضور هيئت رئيسه دانشكده و مديران گروه هاي آموزشي در تاريخ 1400/04/21 تشكيل و در اين جلسه تصميماتي در جهت تسريع و تسهيل امور آموزشي و پژوهشي دانشكده اخذ و به تصويب رسيد.

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده