برگزاری جلسه شوراي همكاري هاي بين الملل دانشكده

سومين جلسه شوراي همكاري هاي بين الملل دانشكده با حضور هيات رئيسه دانشكده و نمايندگان گروه هاي علمي در تاريخ 1400/4/26 تشكيل و در خصوص انجام اقدامات پيشنهادي در جهت سامان دهي فعاليت هاي بين المللي سازي آموزشي و پژوهشي بحث و بررسي و تصميماتي اتخاذ گرديد.

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده