ارتقاء جناب آقاي دكتر حسینی به مرتبه دانشياري

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر حسینی
عضو محترم هيات علمي گروه حقوق

ارتقاء جنابعالي را به مرتبه دانشياري تبريك مي گوييم و آرزوي موفقيت روزافزون را از خداوند منان خواستاريم.

مديريت، اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده